هدف ما تولید و ارسال صحیح و به موقع اخبار مجموعه شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر کرج به منظور ...
اسامی کاندیدای ثبت نام شده شهر کرج. ... و اعضاء شورای شهر برای ... کاندیدای زن مجلس شورای ...
1395/12/7 شنبه. دویست و شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر کرج برگزار شد. دویست و شصت و هشتمین جلسه ...
اسامی کاندیدای شورای شهر تهران کرج انتخابات 96 اسامی کاندیدای شورای شهر تهران کرج انتخابات ...