خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای ... کالبد شکافی خشونت علیه زنان.
کالبد شکافی خشونت علیه زنان. تهران: حقوقدانان با همکاری دانش نگار. ... كالبد شكافي زنان ...
کالبد شکافی ... پذیرفتن کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ... مثلا در باب خشونت و ...
خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای ... کالبد شکافی خشونت علیه زنان.
... سال 2006، بیانگر اینست که خشونت علیه زنان در افغانستان ... کالبد شکافی خشونت، مسعود ...
پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، تهران: ... 12-کالبد شکافی خشونت ،مسعود سفیری .
... حاکی از افزایش خشونت علیه زنان، عدم کاهش تبعیض ... به کالبد شکافی پدیده‌های ...
چرا تظاهر خشونت ... کالبد شکافی خشونت ... نکته بسیار مهم در مورد خشونت‌هایی که علیه زنان ...
2- کتاب کالبد شکافی خشونت علیه زنان ... 5- مشارکت در تألیف کتاب مقابله با خشونت علیه زنان در ...
... سال 2006، بیانگر اینست که خشونت علیه زنان در افغانستان، فراگیر ... کالبد شکافی خشونت، مسعود ...
کالبد شکافی مفهوم تبعیض ... زنان افغانستان و ضرورت ... حکومت افغانستان وقضایای خشونت علیه ...