نگام، کارگری - یک فعال صنفی کارگزاران مخابرات روستایی معتقد است: عملکرد مخابرات مخالف ...
کارگزاران مخابرات بیجار ... همكاران محترم استانها ی غیر فعال كشور بایستی خودتان با ایجاد ...
با عنایت به اینکه بستر فنی بروز رسانی اطلاعات کارگزاران فعال ... تمامی حقوق برای مخابرات ...
با نظر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی را بر ...