با توجه به سابقه قرارداد منعقده با خانه کارگر و ارائه تخفیف ویژه اعضا ... شماره کارت ...
شرایط صدور بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو های اعضا ء خانه کارگر ... کارت شناسایی ... تخفیف گروهی ...
uk,وب سایت رسمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ,دانشگاه شهید باهنر کرمان,www.uk.ac.ir,bahonar university of kerman ...
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان‌غربی: کارت عضویت هوشمند برای اعضای خانه کارگر آذربایجان ...