صفحه منتسب به حسن روحانی، بخش هایی از صحبت ... چه کسانی در کابینه دولت دوازدهم خواهند بود ...
معاونان روحانی چه کسانی خواهند بود ... حسن روحانی در همان مراسم ... رهبری و ترکیب کابینه ...
صفحه منتسب به حسن روحانی، بخش هایی از صحبت های رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت را منتشر کرد و به ...
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما باید به جوانان در کل کشور و فعالیت ...