تاریخ انتشار : 1394/04/02: مقدمه كتاب «ما چگونه ما شديم؟» - بخش اول. بگذاريد سخن را ازاینجا شروع ...
پس از دو سال سکوت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، برنامه های خود برای حضور دوباره در عرصه ...