چو خوش است از محک تجربه آید ... ... ای فزند ادم چون پادشاهان با ستمگری ، و عرب با تعصّب ، و ...
خوش بود گر محک تجربه آید به ... چون نکه با کودک سر و کات فتاد . هم زبان کودکی،باید ...
خوش بود گر محک تجربه آمد به میان تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد... زهیر طیب - نائب ...
خوش بود گر محک تجربه آید به ... جلوه‌ي‌صد ‌‌‌پرنيان ،‌ چون‌يک قباي ‌ساده ...