بيمارستان سينا بار ديگر چهره اي ماندگار از گروه پزشكي ... در هشتمين همايش چهره هاي ماندگار ...
مشاهیر و چهره های ماندگار ایران - بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند / چو عضوی به ...
چهره ماندگار پزشكی كشور درگذشت-دكتر محمد صادق رجحان، استاد بافت شناسی دانشكده پزشكی ...
ساده و بی‌آلایش درخانه باغ خود از ما استقبال می‌کند. صداقت و رک‌گویی در کلام و خاطرات او ...