کارگردان: کوئنتین تارانتینو: تهیه‌کننده: رجینالد هالدین استیسی شر پیلار ساوونه: نویسنده