30حدیث از امام حسین علیه ... ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی ألسنتهم یحوطونه ما درّت ...
حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ دشمنی برای انسان٬ ستمگرتر از نفس او نیست.
مـوثرترین وسـیله جـلب رحـمت خـدا ایـن است کـه خـیرخواه هـمه مـردم بـاشى. امام علی (ع)
حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: 1- هیچ دشمنی برای انسان، ستمگرتر از نفس او نیست.
ابومحمد علی بن حسین ملقب و مشهور به سجاد و زین‌العابدین چهارمین امام شیعیان بعد از پدرش ...
امام علي (ع) : شخصي که توبه ميکند بايد جسم او سختي طاعت را بچشد همانگونه که اين جسم شيريني ...
احادیثی از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام درباره ایمان، خداشناسی، خودشناسی، کمک به ...