چشم خداوند چو دست تو دید. بوسه زد و اشک ز چشمش ... که دید آب چو آتش شده ست و مجمر ...
نور چشم ماست او ... خویشتن را خویشتن آن وقت دید کو چو گویی در ... هر کو نه چو باد بر تو ...
... دید خطای دید جدید خطای دید خطای دید جدید تصاویر جالب دیدنی خطای دید چشم ... تو همه این ... دست ...
آه از شوخی چشم تو که خونریزِ فلک. دید این شیوه ی ... تو چو پروانه ام ... هنر به دست تو زد بوسه ...
خداوند ما گشته مست و خراب ... مست است بتا چشم تو و تیغ بدست ... چو بهرام را دید نیزه بدست