چرا فحش می دهیم؟ اطلاعات بیشتر : چرا فحش دادن در بین ایرانیها در حال افزایشه. امروزه در جامعه ...
فرشته کریمی زاده مشاور کودک و خانواده : خشم امری طبیعی است و در همه افراد وجود دارد اما تبدیل ...
وقتی فحش می دهیم، چه اتفاقی در بدن ما ... ولی سئوال اینجاست که چرا فحش می دهیم و پس از فحش ...
فحش می دهیم [{'id' : '2697', 's' : '2697_2547.jpg', 'l' : '2697_2547.jpg', 'o' : '2697_2547.jpg'}] گزارش خود را آپلود ...