ردیف: قدرت: مدل تراکتور: مدل: توضیح: قیمت: 1: 42: تراکتور: otm 950 : تماس بگیرید: 2: 47: تراکتور: itm 240 : تک ...
انواع دروگرهای گندمچین و علف چین دوچرخ، سه چرخ و چهارچرخ از کمپانی های معتبر ایتالیا
• تهیه بستر بذر گلخانه با استفاده از تراکتور دوچرخ bcs: (1395/12/07) یکی از مهم ترین کاربردهای ...
مشخصات : چاله کن 350 میلی متری: چاله کن 300 میلی متری : چاله کن 250 میلی متری
ردیف: قدرت: مدل تراکتور: مدل: توضیح: قیمت: 1: 42: تراکتور: otm 950 : تماس بگیرید: 2: 47: تراکتور: itm 240 : تک ...
انواع دروگرهای گندمچین و علف چین دوچرخ، سه چرخ و چهارچرخ از کمپانی های معتبر ایتالیا
• تهیه بستر بذر گلخانه با استفاده از تراکتور دوچرخ bcs: (1395/12/07) یکی از مهم ترین کاربردهای ...