چارت وزارت ورزش و جوانان شامل شش معاونت ساماندهي امور جوانان، امور فرهنگي و تربيتي، توسعه ...
معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: شهدا به ویژه شهدای ورزشکار مرام ...
وزارت ورزش; ... چارت سازمانی: نقشه موقعیت ... معاونت اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری ...
در وزارت ورزش و جوانان ... 307 بررسی رابطه بین جو سازمانی و و سلامت سازمانی در ورزش و جوانان