شما از مشخصات كانال تلگرام مذكور و پيام‌هاى ارسالى خودتان به مدير كانال، عكس گرفته و به ...