الجزایر (عربی جه: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية) اتا کشور هسته آفریقای ِشمال ...
در گذشته ساخت پروژه های مسکن از طریق شرکت های عمومی دولتی ... سیمای شهری پایتخت الجزایر ...
هنر معماری الجزایر-معماری معماری اسلامی و معاصر سبک ها در ... پروژه پایان نامه معماری عمران و ...