اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به ... داده است که عادت‌های ... باید کنترل و مهار شود ...