در این راستا عدم توجه به مقوله کیفیت آب می ... امر حساس پایش و کنترل کیفی آب از منابع ...
کارگاه پایش کیفیت آب توسط کارگروه پایش از زیر کمیته حفاظت اکوسیستم تالاب در تاریخ 30 مهرماه ...
بنابراین انتخاب پارامتر مناسب در درجه اول برای پایش وضعیت ... کلی کیفیت آب و فاضلاب ...