منتقد (نه مخالف ... شده و نه تنها به عنوان یک مسلمان، بلکه به عنوان یک انسان که به ویژگی های ...
ویژگی‌های نقد ادبی ... غالب رجزخوانیهای نقدهای ادبی ضعیف و پرسر و صدا، ناشی از عجز منتقد در ...
منتقد باید مراقب باشد تا آنچه که خودش دوست دارد بگوید را به حساب متن ... ویژگی های نقد و ...
منتقد باید مراقب باشد تا آنچه که خودش دوست دارد بگوید را به حساب متن ... ویژگی های نقد و ...
روح غنایی و مواج افسانه و طول و تفصیل داستانی و دراماتیک اثر منتقد را ... به ویژگی‌های شعر ...