مردم عزیزم منطقه خراسان رضوی در جریان باشید تا پایان همین هفته پس لرزه نسبتاً شدید باشدت ...