صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده ...
دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بر اساس ضوابط و شرایط خاصی ممکن است. این شرایط طوری طراحی ...
شماره ملی : ... اینصورت بانک مربوطه می تواند از پرداخت وام ازدواج به اینجانب ... توسعه صادرات ...