واقعه دوم بهمن 57 تیر خلاص ارومیه ای ها بر پیکره طاغوت بود . ... خلاقیت در افسانه ها و واقعیتها ...
واقعه دوم بهمن 57 تیر خلاص ارومیه ای ها بر پیکره طاغوت بود . ... توپ بستن مسجد اعظم ارومیه ...
... های مردم بود، بر فراز دست‌ها دیده ... صدای تیر گریختند، اما عده‌ای از ... دوم بهمن 1357: ...
... هر گونه تنش ها پيگير و ... کوچک گوشه ای از جراحتی که بر پیکره جامعه ... دوم بهمن ...
سرانجام صبح روز 12 بهمن 1357 بود که ... عده‌ای نیز در شهرستان‌ها ... بود و با تأثیری که بر ...