اختلالات عروق مغزي مانند سكته هاي مغزي ، التهاب عروق مغزي يا "واسكوليت " و هماتوم ساب دورال ...
واسكوليت خودايمن cns، خيز مغزي و تاثير پادتن هاي پادتيروئيد در زمره ي تئوري هاي مذكور هستند.
واسكوليت خودايمن cns، خيز مغزي و تاثير پادتن هاي پادتيروئيد در زمره ي تئوري هاي مذكور هستند.
Jan 14, 2014 · اگر چه برخي از محققين بر نقش mri در افتراق ms از ham/tsp و واسكوليت ها تاكيد ... مايع مغزي ...
واسكوليت لوپوسي چون در عروق كوچك است با انژيو ... امبولي مغزي ميتواند از اندوكارديت ليبمن ...
در سکته مغزي به ‌طور معمول عضلات پيشاني در سمت درگير کارايي خود را حفظ کرده و فلج نمي‌ شوند.
واسكوليت ها (1382) مواد ... بيماريهاي عروق مغزي ( سكته هاي مغزي ) (1380) آشنايي با سيتولوژي تشخيصي ...