سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد هفتاد و ششمین مرحله... پرداخت یارانه نقدی مربوط به خرداد ...
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفت با موافقت رئیس جمهوری مقرر شد میزان یارانه نقدی قابل پرداخت ...
میزان یارانه نقدی در این مرحله همانند چهل و نه مرحله گذشته، 45 هزار و 500 تومان به ازای هر فرد ...