معرفی رشته کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک سرفصل و ... برنامه درسی مدیریت کسب و کارهای ...
فارغ التحصیلان "مدیریت کسب و کارهای کوچک ... تعداد واحدهای درسی تعداد کل واحد های درسی در ...
مدیریت کسب و کارهای کوچک. ... اساتید و واحدهای درسی مطابق ... که پایه و اساس مدیریت ...
جمع تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد بوده و 4 واحد از آن مربوط به ... مدیریت کسب و کارهای کوچک:
... کاربردی کاردانی مدیریت کسب و کار، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز ... شناسایی واحدهای کسب و ...
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد mba _____ برنامه ... مدیریت کسب و کارهای کوچک: 3: مباحث منتخب در ...
کارشناسی ارشد مجموعه ی مدیریت 8 گرایش اصلی و ... جمع تعداد واحدهای درسی این ... از کسب و کار و ...
... آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و ... که واحدهای درسی مربوط ... اقتصادی و مدیریت ...
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و ... سرپرستی واحدهای کسب و ... نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و ...
... کسب و کارهای کوچک و ... مدیریت / ... کارآموزی یکی از مهمترین واحدهای درسی است که دانشجویان ...
مدیریت ارشد کسب و ... این نوع از برنامه درسی امروزه نیز ... اداره امور واحدهای ستادی ...
مدیریت کسب و کارهای کوچک: ... واحدهای درسی «رشته مالی» و گرایشهای مختلف آن در مقطع کارشناسی ...