یک هفته از اعلام نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ... اعلام کرد و رقابت با دیگر ...
هیلاری کلینتون وزیرامورخارجه آمریکا که به علت انعقاد خون درسرش دربیمارستان بستری شد، رو به ...
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با یک رقص بدون پیش بینی در آفریقای جنوبی حاضران مجلس را غافلگیر ...