طبق اعلام موسسه ملی هواشناسی بلغارستان روز گذشته دمای هوا در پایتخت این کشور نزدیک به ۴۰ ...
Плевен : این محل Плевен : این کشور بلغارستان, أوبلاست استان پلون. ... سایت هواشناسی ...
به گزارش خبرگزاری شینهوا، طبق اعلام موسسه ملی هواشناسی بلغارستان روز گذشته دمای هوا در ...
به گزارش خبرگزاری شینهوا، طبق اعلام موسسه ملی هواشناسی بلغارستان روز گذشته دمای هوا در ...
اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی ... ملی هواشناسی بلغارستان روز گذشته ...
طبق اعلام موسسه ملی هواشناسی بلغارستان روز گذشته دمای هوا در پایتخت این کشور نزدیک به ۴۰ ...
به گزارش سازمان هواشناسی، طی دو روز آینده دمای هوا در اکثر نقاط کشور افزایش می یابد و از بعد ...