در هموفیلی b فاکتور انعقادی ۹ از میزان کافی برخوردار نیست و تقریبا باقی موارد باقی مانده را ...
هموفیلی b – کمبود فاکتور 9. در آمریکا 000/20 فرد مبتلا به هموفیلی وجود دارند و سالانه نزدیک به ...
گلوبولین ضد هموفیلی: viii (فاکتور هشت) جزء ترومبوپلاستین پلاسما: xi (فاکتور نُه)
در بدن انسان 13 پروتئین وجود دارد که موجب انعقاد ... هموفیلی خفیف: فاکتور انعقادی در حد 5 ...
نفر مبتلا به هموفیلی فاکتور ۸ می شود انتقال ارثی ... کرد کمبود فاکتور 13 یکی از نادرترین ...