ادینسون کاوانی. ... به نظر من همسر ویکتور والدز از همشون بهتره، نمیدانم چرا همه میگویند زن مسی.
کاوانی: من و سوارز ... امید علومی همسر این بازیگر جوان به عنوان یک خواننده فعالیت می کند و این ...
نظرتون درباره عکس زیباترین مرد جهان چیه؟ تو پستهای قبل عکس زیباترین پسر دنیا رو گذاشتم قدر ...