... در لبنان هجمه ... همپیمانان سعودی هاعلیه وزیرخارجه لبنان وتلاش تمام سلام برای ...
هجمه همپیمانان سعودی هاعلیه وزیرخارجه لبنان وتلاش تمام سلام برای ... در لبنان هجمه ...
هجمه همپیمانان سعودی هاعلیه وزیرخارجه لبنان وتلاش تمام سلام برای ایجاد توازن .
علاوه بر آن مشارکت آنها برای ایجاد یک دولت ... که توازن نظامی ... وزیرخارجه اسبق ...
علاوه بر آن مشارکت آنها برای ایجاد یک دولت ... که توازن نظامی ... وزیرخارجه اسبق ...
مقابله با اقدامات ایران برای ایجاد ... برای حزب الله لبنان ... برای شرکت عربستان سعودی ...