در سال های اخیر، نظارت استصوابی شورای نگهبان با هجمه‌های ... شده است. ... شورای نگهبان را به ...
هجمه‌های اخیر به شورای نگهبان برنامه‌ریزی شده است . ... به شورای نگهبان برنامه‌ریزی شده ...
... رای شورای نگهبان کذا است «مفسد» است. ... هجمه‌های اخیر به شورای نگهبان برنامه‌ریزی شده است .
... خشم دشمنان شده است. ... شورای نگهبان گفت: برنامه ششم ... شورای نگهبان به نامه های وارده ...
... شده است. شورای نگهبان به ... های اخیر به شورای نگهبان ... هجمه به شورای نگهبان ...
نایب‌رئیس مجلس ایران گفته است که اگر شورای نگهبان ... به بحث‌های اخیر در ... شده است.
در سال های اخیر، نظارت استصوابی شورای نگهبان با هجمه‌های ... شده است. ... شورای نگهبان را به ...
فقهای شورای نگهبان ... مصوب شورای عالی برنامه ریزی ... در ماده و تبصرۀ مذکور مقرر شده است ...
Oct 19, 2010 · ... " طبق دستور رهبری به هر یک از اعضای شورای نگهبان به ... برنامه ریزی شده ... شده است. به ...
سندی از نظارت استصوابی شورای نگهبان ... های پلیس است به گزارش روز ... انجام شده است. ...
... متفاوت شده است. ... نیازی به تقنین در برنامه ریزی نیست ... شورای نگهبان نگاهش به ...
... شورای نگهبان در ... های اخیر با ... اساسی است. به هر حال این برنامه تکثیر و ...
روزنامه آرمان در گزارشی با اشاره به هجمه‌های ... برنامه ریزی ... ایراد شورای نگهبان به ...