متاسفانه با خبر شدیم سید کمال حیدری که در شبکه ... سید محمود هاشمی شاهرودی و ناصر ...
-حمله آیت الله هاشمی شاهرودی به "کمال حیدری"-حمله آیت الله هاشمی شاهرودی به "کمال حیدری"
سید کمال حیدری از علمای اسلامی و مرجع ... نظر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در خصوص ...
در همان سال به ایران مسافرت کردم و نزد آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی ... کمال حیدری ...
آیت الله سید کمال حیدری ... آیت الله هاشمی شاهرودی ... استاد سید محمد حسن بنی هاشمی ...