کرد نیروگاه اسلام آباد غرب نیز با تولید ... نیروگاه اسلام آباد اصفهان که لب رودخانه زاینده ...
شركت كوشش برق اصفهان يكي از شركت هاي وابسته به برق منطقه اي اصفهان ... تولید تیر نجف آباد .
استخدام شرکت معتبر نیروگاهی در تهران ، اسلام آباد ، یزد و ... ایران اسپیرال در شهر اصفهان ...