نگارش 5.8 سیستم ارزشیابی توصیفی نگارش جديد به همراه آخرين تغييرات در رابطه با پايه ششم ...
آخرين تغييرات موجود در نگارش 5.8.1.0 ابتدایی آخرين تغييرات جداول سيستم اصلاح گزارش انسداد ...
نگارش 5.8 سیستم ارزشیابی توصیفی ... عدم نصب و اجرای برنامه توصیفی ... دانلود نگارش 6.1 توصیفی ...
دانلود نگارش 8.5 ... اطلاعات را در سیستم توصیفی ثبت کنید . زیرا اگر اطلاعات اشتباه بود .
صفحه اول » سیستم ارزشیابی توصیفی جدید ... نگارش سیستم تاییدیه 5.1 در تاریخ 950413 ساعت 15 در سرور ...
نگارش18.0 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.8 مراکز پبش داشگاهی و 5.8 ... نگارش 10.1 سیستم توصیفی ...
دبیرخانه کشوری ارزشیابی کیفی - توصیفی; سیستمهای دانش ... آخرین تغییرات موجود در نگارش 8.6
الف – پس از نگارش 4.8 تا کنون در بخش سازماندهی مدرسه در ... ارسال نگارش 10.1 سیستم توصیفی ...
نگارش 5.8 ... ... ‎دانلود نگارش 5.5 توصیفی ابتدایی,سیستمهای دانش ... ابتدائی. ... دانلود نگارش 5.9
نگارش.5.8.0.0 ... دقت . دقت خطا در اجرای نگارش توصیفی : کد خطا 25 . خطای 25 : راه حل : ...
آخرين تغييرات موجود در نگارش5.5 ... ,دانلود نگارش 5.5 توصیفی ابتدایی ... دانلود نگارش 9.8 دانا ...
نگارش ۱۰ توصیفی ابتدایی (۹۵/۱۰/۱۳) نگارش 9.4 سیستم ارزشیابی توصیفی مدارس ... نگارش.5.8.0.0 ...
نتوانيد بطور مستقيم نگارش جديد را دريافت و نصب کنيد با دريافت فايل نگارش جديد از يک سيستم ...
آخرین تغییرات موجود در نگارش 8.6 ... اعمال قانون جدید تبصره توصیفی در مورد دروس ریاضی و فارسی...