پیغام به امام داده می‌شود که آقای سید حسین خمینی نوه شما در مشهد از بنی صدر دفاع کرده مردم ...
همسر امام (خدیجه ثقفی) دختر امام (صدیقه مصطفوی) نوه امام (نعیمه اشراقی) و نتیجه (نعیما طاهری)
نوه امام خمینی در سن 24 سالگی با سیده فاطمه فرزند گرانقدرآیت الله سید محمد موسوی بجنوردی ...