زمن مپرس که عمری چه کار می کردم گنه به محضر پروردگار می کردم بیا و آبرویم را بخر که بین همه