نمرات نهایی صنعتی 1. نمرات اصول حسابداری 1- بهمن 93-94. ... حمزه واحدی ریگی: 2: 5.75: 7.75: 14: نوید ...