معمار: گروه معماری Harmonic Trend موقعیت بنا: استان همدان، میدان بوعلی سینا معمار مسئول: علی حمیدی ...
معمار: گروه معماری Harmonic Trend موقعیت بنا: استان همدان، میدان بوعلی سینا معمار مسئول: علی حمیدی ...