خبرگزاری تسنیم: رئیس اداره تجهیزات علوم پزشکی شیراز، از برگزاری یازدهمین نمایشگاه تجهیزات ...
مرکز نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزارکننده نمایشگاه ... تقویم نمایشگاهی سال 1392.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی،دندان پزشکی،تجهیزات و ... نهمین نمایشگاه بین المللی ...