نماد چيست؟ (Semiotic) ... غالباً کسی نمی داند نمادشناسی چیست و اصولاً به چه دردی می خورد البته ...
فلسفه هفت سین چیست؟ ... سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پيوند او با طبيعت است.
نماد فرهنگی می‌تواند یک تصویر، سمبل، آرم، نام، چهره، شخصیت، ساختمان یا چیزهای دیگری باشد ...
حروف یا علامتى که براى نمایش یک فعالیت یا یک شیء طراحى شده باشد، نماد است.نماد ممکن است ...
ما به شما می گوییم که هر انگشت نشانه چیست و چطور انداختن انگشتر در انگشتان مختلف تفاوت می کند.
«اسب از ریشه «اس» به معنی دونده و تیزتك است. زیرا اسب تیزتك ترین جانور اهلی است. ریشه واژه ...