صدائی براي استقلال ، آزادي و مردم سالاري در ايران . The Voice of Independence, Freedom, and Democracy in Iran
حسن داعی، 12 مارس 2016. قاضی پور در سخنرانی خود به کشتار 800 اسیر عراقی و نقش خود در رهبری این ...