نوشته آغاز ثبت‌نام جریمه ریالی سربازی ۱۳۹۶ اولین بار در نظام وظیفه و خدمت سربازی پدیدار شد.
آخرین زمان ثبت نام در طرح پرداخت جریمه سربازی. جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی ...