نساجی و پارچه ... این روز ها ... واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان با اندوخته ای غنی از ایده ، طرح و عمل ...
بشر در ابتدا برای تهیه لباس و پوشاک و محافظت از خود در مقابل سرما و گرما صنعت نساجی را به...