رییس اتحادیه خشک‌شویی و لباسشویی تهران گفت: در نرخ‌گذاری جدید قیمت‌ها دستخوش افزایش شده ...
رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران گفت: امسال افزایش قیمتی در نرخ‌ها نداشته‌ایم، اما ...
دنبال خشکشویی ... میدهیم و تمامی قیمت های ببروبشور بر اساس قیمت های ارائه شده توسط اتحادیه ...