فهرست پذیرفته شدگان نیمه متمرکز آزمون سراسری اواخر دی ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده ...