نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را پیگیری ...
نباید جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنیم/ رد صلاحیت‌‌شده‌ها قانونی اعتراض‌‌شان را پیگیری ...
راه دیگر که حق قانونی رد صلاحیت شده‌ها ... را نباید ترویج کنیم ... شورای نگهبان را تضعیف ...