» پادشاه ایران(۱) » ... + نامه عمر به شاه ایران و جواب آن . ... پاسخ یزدگرد سوم به نامه عمربن ...
سلسله ساسانیان پوراندخت نخستین زن پادشاه ... او نامه هایی به همه ... گزیده ای از رباعیات عمر ...
پادشاه ویتامین ... واکنش همسر داود رشیدی به یک نامه / این متن ... نوشیدنی برای افزایش طول عمر.