... گونه‌های مورچه‌ها ... آوری دانه‌ها و مواد غذایی و حفر ... به خود را دارند. مورچه ...
مورچه‌ها به راحتی از ... بارور شدن دارند و ملکه ... سمت منبع غذایی توسط یک مانع سد ...
مدل ها کمک می کنند تا با ساختمان ... پوستر زنجیره غذایی. ... آیا مورچه ها سلیقه غذایی دارند ...