انواع مواد مخدر تریاک و مشتقات آن و نیز داروهای مخدر صناعی مانند پتی‌دین و بعضی چسبهای صنعتی.
معرفی انواع مواد مخدر. ... كه ديگر نمي توان نام ماده مخدر به آن اطلاق كرد و بهتر است در يك ...
-انواع مواد مخدر و اثرات مخرب جسمی و روانی آنها . اعتیاد را می توان یك مسمومیت مزمن دانست كه ...
اعتیاد چیست؟ خوگرفتن و وابسته شدن جسمی، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر که ترک یا فرار از آن ...
ساعت 24-مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می‌شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح ...
- مواد مخدر و انواع آن مواد مخدر را می توان یکی از سهمگین ترین و مرگبارترین مواد در دنیا نام ...
اعتیاد چیست؟ اعتیاد یــک «بیمارى اجتماعی» است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه ...
مواد مخدر و انواع آن انواع مواد خانواده حشیش : حشیش ، چرس ، بنگ و ... خانواده مخدرها : تریاک ...
اعتیاد را می توان به دو نوع کلی تقسیم کرد، اعتیاد به مواد مخدر و ... انواع مواد ... و سپس آن ...