عمادالدین باقی، از شاگردان آیت الله منتظری، حدود دو سال پیش، مصاحبه ای با این مرجع تقلید ...
منتظری و تأسیس فقه حقوق بشر، عمادالدین باقی | تریبون زمانه تریبونی است در اختیار شهروندان.
به گزارش ایلنا،پژمان منتظری پس از ... فقط به خاطر آنکه دل هواداران را شاد کنیم و باقی اش ...